Skip to main content
  • Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen

Kreftrammedes levekår

Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte

  • Fafo-rapport 2008:47
  • Fafo-rapport 2008:47

I Norge får en av tre personer kreft i løpet av livet. Siden kreft er en samlebetegnelse på mange forskjellige kreftsykdommer, er det store forskjeller mellom kreftrammede når det gjelder sykdomsforløp, behandling og utfall. Som følge av dette er det også store forskjeller i kreftrammedes levekår. I denne rapporten studeres likheter og forskjeller i kreftrammedes levekår, og følgende spørsmål står sentralt: Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom? Hva skjer med kreftrammedes økonomi? Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet? Analysene bygger på en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo på oppdrag fra Kreftforeningen.

  • Publisert: 20. mars 2008
  • Ordrenr. 20089