Fullførte prosjekter

IA-legerollen

I samarbeid med Allment praktiserende legers forening har RTV planlagt fagutviklingsprogrammet Legerollen i det inkluderende arbeidsliv. Programmet er lagt opp med nasjonale, fylkesvise og lokale samlinger der vekten legges på legenes roller som vurderer , veileder og samhandler. Programmet har som intensjon at legene selv skal delta i utformingen av nye roller i samhandling med deltakere fra trygdeetaten.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Eksterne forskere

Leif Moland

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

januar 2004
desember 2004
80974