Fullførte prosjekter

Innsatte med funksjonsnedsettelser

Fafo ønsker å undersøke forekomsten av insatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler, og kartlegge i hvilken grad og hvordan konsekvensene av funksjonsnedsettelsen blir fulgt opp i fengselet.

Det vil bli lagt spesiell vekt på innsatte med orien terings- og kommunikasjonsutfordringer (døve/hørselhemmede, blinde/svaksynte og psykisk utviklingshemnmede), utfordringer som kanskje blir forsterket under et fengselsopphold. Dette vil være grunnleggende i forhold til videre forskning og opplysning om funksjonshemmedes situasjon i norske fengelser, og er også fundamentalt for planlegging og oppbygging av et behandlings- og tjenestetilbud som oger er tilpasset innsatte med funksjonsnedsettelser, som antas å tilhøre en ekstra marginalisert og uts att gruppe blant innsatte.

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Stiftelsen Signo

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2010