Fullførte prosjekter

Med oppholdstillatelse men i mottak?

Formålet med dette prosjektet er å utforske sammenhengen mellom botid (ventetid) i mottak og senere integrering

Dersom det finnes en sammenheng vi vi utrede hvorfor og hvordan botid i mottak påvirker senere integrering (herunder også en utredning om noen grupper skiller seg ut spesielt i positiv eller negativ retning med hensyn til integrering). Videre vil vi fremskaffe data knyttet til personer som har fått oppholdstillatelse, men som ikke er bosatt ennå, til en framtidig studie om hvordan botid påvirker integrering

Prosjektet er basert på kvalitative intervju med IMDi og kommuneansatte, samt med bosatte flyktninger og flyktninger og ansatte i mottak. Det vil også gjennomføres en statistisk analyse der det kobles data fra UDI, NIR og SSB.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Konsekvenser for levekår og integrering

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

UDI

Prosjektperiode

januar 2015
februar 2016