Fullførte prosjekter

Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring

På oppdrag fra Utenriksdepartementet utreder Fafo arbeidsinnvandring av ikke-faglært arbeidskraft fra utviklingsland.

Prosjektet skal kartlegge aktuelle ordninger i andre land og eksisterende modeller i Norge som kombinerer arbeidsmigrasjon med bista nd. Kunnskap om sirkulær migrasjon skal kartlegges, og prosjektet skal peke på mulig virkninger av ordninger båder for avsender- og mottakerland. Det skal skisseres forsøksordninger for midlertidig arbeidsvandring av ufaglærte fra utviklingsland.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

februar 2010
september 2010