Skip to main content
  • Lene Gezelius

Å tjene to herrer...

- vikarene mellom byrå og bedrift. Bedriftsstudier - BU 2000

  • Fafo-rapport 318
  • Fafo-rapport 318
Fra idealet om konsentrasjon av produksjon i tid og rom og standardisering av arbeidsformer og arbeidsvilkår, er trenden i dagens bedrifter en større grad av variasjon og mangfold. For mange representerer mer fleksible løsninger nye muligheter eller rett og slett en overlevelsesstrategi. Å trekke inn arbeidskraft utenfra er en strategi som benyttes av stadig flere bedrifter. I denne rapporten rettes søkelyset mot innleie av vikarer fra vikarbyråer. Gjennom en empirisk studie i fire distribusjonsbedrifter er det sett nærmere på hvordan ulike rammebetingelser innvirker på denne gruppens arbeidssituasjon. Til tross for at bedrifters motiver for bruk av vikarer kan være like, viser rapporten at vikarenes arbeidssituasjon ikke trenger å være det. Tilrettelegging av forholdene i bedriftene har avgjørende betydning for vikarene som kommer dit. Bedrifter med en klar policy for bruk av vikarer får som regel dekket sine behov for kvalitet og produktivitet langt bedre enn bedrifter uten. En policy fører også til bedre trivsel blant vikarene. Rapporten ser nærmere på vikarenes forhold til fast ansatte i bedriftene de er utplassert i. Den diskuterer hvorvidt hensynet til normer og forventninger blant fast ansatte arbeidstakere er forenlig med vikarenes forpliktelser overfor bedriftsledelsen og vikarbyrået. Spørsmålet er imidlertid ikke bare i hvilken grad de fast ansatte åpner for integrasjon av vikarene, men også i hvilken grad vikarene ønsker å la seg integrere.
  • Publisert: 20. mars 1999
  • Ordrenr. 318
Last ned publikasjonen