Skip to main content

Kristin Jesnes og Sigurd M.N. Oppegaard

Plattformmediert gigarbeid i Norge. Fleksibilitet, uforutsigbarhet og ulikhet

 

Plattformmediert gigarbeid har gjort sitt inntog også i Norge, spesielt innen transport og matlevering. Virksomhetene lover arbeiderne frihet og fleksibilitet, og jobbene presenteres som en mulig vei inn i arbeidslivet for marginaliserte deler av arbeidsstyrken. Samtidig preges arbeidet av varierende og lav inntekt, usosial arbeidstid og begrenset rett på sosiale ytelser og rettigheter. I dette kapittelet drøfter vi hvordan plattformmediert gigarbeid kan ses på som både en konsekvens av og driver for sosial ulikhet. Vi undersøker følgende problemstillinger: Hvem tar disse jobbene? Hva kjennetegner deres lønns- og arbeidsvilkår? Og hvordan skiller disse formene for arbeid seg fra tradisjonelle ansettelsesformer?

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Jesnes, K. & Oppegaard, S. M. N. (2023). Plattformmediert gigarbeid i Norge. Fleksibilitet, uforutsigbarhet og ulikhet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 137–156). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-08