Skip to main content

  • Elias Nosrati

Ulikhetens geografi

 

Sosiale ulikheter, spesielt hva angår skjevt fordelte sykdoms- og dødelighetsbyrder, er av samme størrelsesorden i Norges hovedstad som i andre europeiske byer med vidt forskjellige institusjonelle historier og velferdssystemer. Dette kapittelet omhandler disse ulikhetenes geografiske forankring. Hva er de viktigste mekanismene som har gjort Oslo til en «delt by» over tid? For å besvare dette spørsmålet gir kapittelet en oversikt over både historiske og samtidsbaserte analyser av sosial ulikhet i hovedstaden og drøfter deretter mulige velferdspolitiske konsekvenser av sentrale empiriske funn i den eksisterende forskningslitteraturen.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Nosrati, E. (2023). Ulikhetens geografi. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s.  226–238). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-13

Fafo-forskere