Skip to main content

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Bøker |  2020
11. februar 2021

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern.

Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep.

Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep.

Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Universitetsforlaget

Olsen, T., Bakkefjell, B. K., Dahl, N, C., Engbråten, A. L., Hansen, H. L. & Kristiansen, H. M. (red.) (2020) Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse. Universitetsforlaget

Fafo-forskere