Publikasjoner

Rapportsøk

Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90

Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland

Fafo-rapport 132

Nettutgave

Prosjektet forsøker å besvare spørsmålet om Forsvarets krav til tjenestedyktighet reguleres etter behovet for mannskaper. Publikasjonen er organisert i to deler. Del I diskuterer endringer i avgangen fra den militære delen av vernepliktsmassen i perioden 1970-89 med utgangspunkt i Vernepliktsverkets årlige statistikk over frafallet under sesjon, innrykk og tjeneste. Del II presenterer de viktigste resultatene av en intervjuundersøkelse blant soldater, sivilforsvarsmannskaper, medisinsk udyktige mannskaper og sivilarbeidere i 1990. Hvor robust fungerer klassifiserings- og fordelingssystemet i Forsvaret overfor mannskapenes sosiale bakgrunn, livssituasjon for øvrig og motivasjon og holdninger? Hva kjennetegner de vernepliktiges motivasjon for å gjennomføre førstegangstjeneste? Forsvarsdepartementet er oppdragsgiver og har fullfinansiert undersøkelsen.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 132