Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering

  • Fafo-notat 2002:20
  • Fafo-notat 2002:20

Notatet tar for seg forholdet mellom arbeidsmiljøloven og dagens tariffavtaler. De to reguleringsinstrumentene har en rekke forskjeller, og kan samspille på ulike måter. På mange områder utvider tariffavtalene de rettigheter som arbeidstakerne har etter loven, på andre områder kan partene ved hjelp av tariffavtaler fravike lovens minimumsbestemmelser.

I notatet gis det en overordnet drøfting av samspillet mellom arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Deretter gjennomføres en kartlegging av samspillet basert på et bredt utvalg av gjeldende tariffavtaler. Den aktuelle situasjonen i Sverige og Danmark refereres også. Avslutningsvis drøftes hvilke virkninger økt adgang til å fravike loven ved tariffavtale kan tenkes å ha, og hvilke områder av arbeidsmiljøloven som kan være egnet for økt adgang til fravik.

Notatet er skrevet som et problemnotat til det regjeringsoppnevnte Arbeidslivslovutvalget, og knytter an til utvalgets mandatpunkt om forholdet mellom lovregulering og avtaleregulering på arbeidslivsområdet.

  • Publisert: 17. januar 2002
  • Ordrenr. 694
Last ned publikasjonen