Fafo-notater

Rapportsøk

Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe

Fafo-notat 2017:11

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) ser i dette notatet på hvordan inntektene til Lovisenberg Diakonale Sykehus forventes å endre seg innenfor dagens system. Dette som et resultat av endringer i behovet for spesialisthelsetjenester innenfor Helse Sør-Øst-området. Vi ser videre på ulikheter i helse, alderssammensetning og sosiale forhold mellom bydeler i Oslo, i et forsøk på å si noe relevant om forskjeller i behovet for spesialisthelsetjenester mellom de geografiske opptaksområdene som sykehusene i sykehusområdet Oslo har ansvar for.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10261