Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger?
Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu

Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2005:30

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Dette notatet er publiseringen fra et hypotesegenererende forprosjekt relatert til moderne arbeidsplassutforming og arbeidstakere med ulik funksjonsevne. Et tema i undersøkelsen er hvorvidt åpne, fleksible kontorplassløsninger med stor vektlegging av IKT er et skritt i retning av universell utforming og et bedre utgangspunkt for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser på arbeidsplassen.

Telenors nye administrasjonsbygg på Fornebu er valgt som case nettopp fordi en der har vektlagt stor grad av åpenhet og fleksibilitet. Et avgjørende moment for at Telenor ble valgt som case var likevel at konsernet siden 1996 har hatt et eget toårig opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede, Handicap-programmet (HCP), og at Telenor har flere ansatte med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 789