Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005

Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund

Fafo-notat 2005:25

Nettutgave

Årets evalueringsrapport deler Kompetanseutviklingsprogrammet inn i tre faser. Den første (2000-2002) innebar bred mobilisering til opplæringstiltak med utgangspunkt i virksomhetenes behov. Den andre fasen forsøkte å foredle det beste blant de opprinnelige prosjektene, ved å spre resultater til nye deltakere på voksenopplæringsfeltet. Fafo-forskerne drøfter hvordan virksomhetene har blitt involvert i opplæringsprosjekter, programmets evne til å mobilisere nye deltakere og effekter av de tiltakene programsekretariatet har satt i verk for å hjelpe prosjektene til å utløse ringvirkninger. Notatet tar også opp hva som må til for at den enkelte arbeidstaker som tar etter- og videreutdanning skal få større utbytte av virksomhetsnære opplæringstiltak.

I et eget kapittel vurderes den tredje programfasen som startet i 2005, da det ble bevilget midler til utprøving av hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere kunne samfinansiere prosjekter til dekking av livsopphold ved etter- og videreutdanning. Disse forsøksprosjektene sammenliknes med liknende ordninger i andre land.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 784