Fafo-notater

Rapportsøk

Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen

Stein Gunnes og Martin Byrkjeland

Fafo-notat 2003:10

Nettutgave

Denne utredningen tar for seg næringspolitiske utfordringer i det interkommunale samarbeidet mellom Årdal, Lærdal, Aurland og Vik - ÅLAV. Det har vært lagt vekt på å identifisere faktorer som kan ha betydning for utviklingen av næringslivet i regionen, og peke på næringer som kan være drivkraft og katalysator for næringsutvikling og sysselsetting.

Utredningenen er konsentrert om industri, landbruk, handel reiseliv, og kunnskapsbasert tjenesteyting. Den er basert på intervju med nøkkelinformanter i et utvalg av virksomheter og i FoU og forvaltning, samt bearbeiding av statistiske data. Det siste har blitt utført i samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Sintef. Prosjektet har underveis vært lagt fram for og drøftet med en styringsgruppe bestående av ordførerene i de fire kommunene, representanter for Hydro Årdal og Årdal Utvikling.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 708