Fafo-notater

Rapportsøk

Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner

Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Fafo-notat 2019:22

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Prosjekt: Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset

Dette notatet er en evaluering av Flyt-programmet. Formålet med programmet er å øke unges muligheter til å gjennomføre videregående opplæring. Notatet er konsentrert rundt, og evaluert etter, fire sentrale dimensjoner: livsmestring, veivalg, vennskap og fravær. Har deltakerne blitt bedre rustet til å håndtere stress i hverdagen, og vet de mer om sine sterke sider? Hvordan opplever de det å snakke med folk de ikke har møtt tidligere, og er skolefraværet endret? I tillegg undersøker vi hvilke mulige justeringer som bør gjøres for at Flyt skal få enda større betydning for målgruppa.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10312