Skip to main content
  • Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis og Mona Christophersen

Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur

  • Fafo-notat 2021:14
  • Fafo-notat 2021:14

Dette notatet presenterer en sammenstilling av nyere kunnskap om moderne slaveri, utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Vi beskriver hovedfunn og nøkkelreferanser relatert til to tema: 

  1. Sårbarhet/risiko for utnyttelse (menneskehandel, barnearbeid, tvangsarbeid, tvangsekteskap) blant personer med funksjonsnedsettelse. 
  2. Kvinner og barn/unge som er ofre for moderne slaveri, mer spesifikt:
i.   I hvilke sektorer og hvor i leverandørkjeden utnyttes hovedsakelig kvinner og barn/unge? 
ii.  Har det skjedd endringer når det gjelder kvinners sårbarhet for moderne slaveri i kjølvannet av covid-19?
iii. Hvor utbredt er seksualisert vold i sammenheng med tvangs- og barnearbeid?

Hensikten med notatet er å gi en god oversikt over sentral litteratur og generelle utviklingstendenser innenfor punktene over. Notatet er skrevet som et bakgrunnsdokument med relevans for politikkutvikling, og kan også kan tjene til å gi en innføring i ulike sider ved moderne slaveri for andre aktører med en interesse for feltet.

  • Publisert: 30. juni 2021
  • Ordrenr. 10351