Fafo-notater

Rapportsøk

Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur

Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis og Mona Christophersen

Fafo-notat 2021:14

Last ned nettutgave

Forskningstema: Anstendige arbeidsforhold

Forskere på Fafo: Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis, Mona Christophersen

Dette notatet presenterer en sammenstilling av nyere kunnskap om moderne slaveri, utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Vi beskriver hovedfunn og nøkkelreferanser relatert til to tema: 

  1. Sårbarhet/risiko for utnyttelse (menneskehandel, barnearbeid, tvangsarbeid, tvangsekteskap) blant personer med funksjonsnedsettelse. 
  2. Kvinner og barn/unge som er ofre for moderne slaveri, mer spesifikt:
i.   I hvilke sektorer og hvor i leverandørkjeden utnyttes hovedsakelig kvinner og barn/unge? 
ii.  Har det skjedd endringer når det gjelder kvinners sårbarhet for moderne slaveri i kjølvannet av covid-19?
iii. Hvor utbredt er seksualisert vold i sammenheng med tvangs- og barnearbeid?

Hensikten med notatet er å gi en god oversikt over sentral litteratur og generelle utviklingstendenser innenfor punktene over. Notatet er skrevet som et bakgrunnsdokument med relevans for politikkutvikling, og kan også kan tjene til å gi en innføring i ulike sider ved moderne slaveri for andre aktører med en interesse for feltet.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10351

Sammendrag av den akademiske litteraturen brukt i notatet