Fafo-notater

Rapportsøk

Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering?

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 2000:04

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Dette notatet diskuterer om elevenes kompetanseoppnåelse på videregående nivå påvirkes av undervisningens organisatoriske innretning. Vi benytter et begrepsapparat fra sosialøkonomisk velferdsteori som hjelpemiddel til å gjennomføre denne vurderingen. Analysen bygger på datasett som omfatter første og andre reformkontingent i tilknytning til Reform 94 – henholdsvis elever som begynte på grunnkurs høsten 1994 og høsten 1995.
Notatet og undersøkelsen som ligger til grunn for notatet, er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 637