Skip to main content
Christer Hyggen

Pensjoner på børs – hvor risikofylt?

  • Fafo-notat 2010:04
  • Fafo-notat 2010:04
Som et resultat av innføringen av obligatorisk tjenestepensjon og framveksten av innskuddsbaserte tjenestepensjoner er det blitt en tettere sammenheng mellom framtidige pensjonsytelser og utvikling i finansmarkedene. Drøyt 850 000 arbeidstakere i privat sektor har nå deler av sine pensjonsmidler eksponert for risiko i markedet ved at de er plassert på individuelle konti med individuelle investeringsvalg. I dette notatet har vi sett nærmere på ulike former for risiko knyttet til pensjonsinnretninger, med særlig vekt på plassering av midlene fra de innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene i fond med ulike risikoprofiler. Vi finner at de færreste tar aktive investeringsvalg. Vi ser også at de fondene som i dag forvalter pensjonsmidlene ser ut til å være i stand til å levere avkastning på linje med både konsumprisindeksen og den gjennomsnittlige lønnsutviklingen.
  • Publisert: 2. januar 2010
  • Ordrenr. 10100
Last ned publikasjonen

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet