Fafo-rapporter

Rapportsøk

1992 og harmonisering av indirekte skatter
Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen

Andreas Gaarder

Fafo-rapport 106

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Rapporten analyserer mulige virkninger aven norsk tilpasning til EFs forslag om harmonisering av indirekte skatter og avgifter. Rapporten redegjør for bakgrunnen, konfliktene og usikkerhetene knyttet til harmoniseringsforslagene, samt likheter og forskjeller mellom det norske systemet og EFs forslag. Norsk tilpasning til EFs foreslåtte system kan bl.a. berøre skatter og avgifter på alkohol, tobakk, matvarer og energi og virke inn på forbrukerpriser og offentlige inntekter.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 106