Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det gode liv til sjøs
Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt

Fafo-rapport 2014:19

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Utenlandskregistrerte skip står for en stor del av trafikken mellom norske havner. Norge følger internasjonale reguleringer for skipsfart. I denne rapporten gjør vi rede for hvilket handlingsrom Norge har til å regulere lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten og trafikken på norsk sokkel. I tillegg redegjør vi for reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i noen andre land, i og utenfor EU.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20366