Fafo-rapporter

Rapportsøk

Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2011:08

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Vi blir eldre. Men vi blir også flere eldre og færre yngre. Og selv om dagens – og trolig morgendagens – pensjonister holder seg friske lenge, vil de aller fleste trenge pleie og omsorg på slutten av sitt liv. I de neste tiårene vil Norge ha store utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til å fylle dette pleie- og omsorgsbehovet. Allerede i dag har sektoren problemer med rekruttering, høyt sykefravær og tidlig avgang. I denne rapporten drøfter vi om utfordringene kan møtes ved å satse på en god senior- og livsfasepolitikk. Vi ser spesielt på hvordan tiltak på virksomhetsnivå kan bidra til å redusere fysisk og psykisk slitasje og motivere til fortsatt arbeid. Vi gjennomgår nyere forsknings- og utviklingsprosjekter for å finne tiltak med dokumentert effekt, hvilke tiltak som bør utprøves bedre, og områder der det trengs mer forskning.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20199