Skip to main content
  • Geir Veland

Fornyelse av folketrygden

Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon

  • Fafo-rapport 457
  • Fafo-rapport 457

I januar 2004 la Pensjonskommisjonen fram innstillingen «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida», som har vakt betydelig oppmerksomhet i den offentlige debatt. Reformering av offentlige pensjonssystemer pågår over hele Europa, og Pensjonskommisjonens forslag til endringer i folketrygden er i hovedsak samsvarende med trenden ellers i Europa.
Samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon er komplisert, men viktig, og er i liten grad berørt i Pensjonskommisjonens rapport. I denne rapporten har vi derfor sett nærmere på tre sentrale problemstillinger:
• Hva er nivået på tjenestepensjoner i Europa og hvordan endrer samspillet seg mellom offentlige ordninger og tjenestepensjoner?
• Hvordan ser dagens tjenestepensjonsmarked ut i Norge? Hvor mange arbeidstakere er ikke dekket av en tjenestepensjon, hvor sterk er overgangen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger og hva vil kostnadene være ved ulike varianter av obligatoriske tjenestepensjonsordninger?
• Hvis folketrygden reformeres i henhold til Pensjonskommisjonens innstilling: hvordan vil kostnadene i form av løpende premieinnbetalinger til de tradisjonelle 66% ytelsesbaserte tjenestepensjonene endres i forhold til dagens kostnader?

  • Publisert: 4. mars 2004
  • Ordrenr. 457
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere