Fafo-rapporter

Rapportsøk

Gjør meg en tjeneste

Marit Egge

Fafo-rapport 224

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Denne rapporten har to siktemål. For det første å kartlegge tjenesteytingen til eldre innenfor hjelpe- pleie- og omsorgssektoren. Vi ser på dekningsgrad når det gjelder åpen omsorg, institusjonsplasser og tilrettelagte boliger til befolkningen på 80 år og eldre, og finner til dels store ulikheter mellom kommunene.

Rapportens andre del viser i hvilken grad omsorgstjenester er privatisert, og om denne privatiseringen har vært konkurranseutsatt. «Gjør meg en tjeneste...» baserer seg også på intervjuer med nøkkelpersoner innenfor pleie- og omsorgssektoren. Intervjuene belyser kommunens vurderinger, prioriteringer og dilemmaer i forhold til eldrepolitiske målsettinger og konkurranseutsetting.

Prosjektet rapporten bygger på, Offentlig og privat tjenestetilbud til eldre, er initiert og finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 224