Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan fordele omsorg?
Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere

Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2012:62

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Gautun

Denne rapporten ser på hvilke utfordringer kommunene har når de må prioritere ressurser mellom eldre og yngre brukere av pleie- og omsorgstjenester. Fra å være en eldreomsorgstjeneste for noen tiår siden, brukes i dag 40 prosent av ressursene til yngre brukere under 67 år. Mens yngreomsorgen har hatt en sterk vekst, er omsorgstilbudet til eldre over 80 år redusert. Flere informanter i denne studien mener at veksten i yngreomsorgen har gått ut over tjenestetilbudet til eldre. Eldre og yngre brukere har ifølge lover og forskrifter lik rett til tjenester, men vår studie avdekker et inntrykk av at noen grupper yngre prioriteres høyere enn eldre.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20289

Kortversjon av rapporten