Skip to main content
Kristine Nergaard

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Resultater fra en kartlegging høsten 2018

  • Fafo-rapport 2019:20
  • Fafo-rapport 2019:20

Tema for denne rapporten er innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. Datagrunnlaget er en kartlegging på byggeplassene som ble gjennomført av fem fagforeninger i november 2018. Undersøkelsen viser at om lag 18 prosent av arbeidstakerne var innleid, og at 12 prosent kom fra et bemanningsforetak. De øvrige er innleid fra en annen produksjonsbedrift. Andelen innleide arbeidstakere var høyest innen tømrer- og betongarbeid. Kartleggingen viser videre at det er lite vanlig at innleiebedriftene inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleien, til tross for at kjennetegn ved innleieforholdene tilsier at slik avtale er nødvendig.

Sammendrag

I november 2018 ble det gjennomført en kartlegging av bruken av innleid arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. Innleie av arbeidskraft omfatter innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak og innleie av arbeidskraft fra produksjonsbedrift. Kartleggingen ble foretatt av representanter fra fem fagforeninger fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Trondheim. Dataene er sammenfattet og analysert av Fafo.

Kartleggingen dekker både små og store byggeplasser og omfatter om lag 85 prosent av byggeplassene i Trondheim. I analysen ser vi på omfanget av innleie innen betongarbeid, elektroarbeid, grunn/rigg/rivearbeid, malerarbeid, murerarbeid, rørarbeid, takarbeid og tømrerarbeid.[1]

Kartleggingen viser at innleie av arbeidskraft forekommer i betydelig omfang i byggebransjen i Trondheim. Av drøye 1800 arbeidstakere i de faggruppene undersøkelsen omfatter, var 339 innleide. Om lag to tredjedeler av disse var leid inn fra et bemanningsforetak. Det betyr at om lag 18 prosent av arbeidstakerne på byggeplasser i Trondheim var innleide per november 2018 og at om lag 12 prosent var innleid fra et bemanningsforetak.

Andelen innleide varierer mellom faggruppene. Innleie er mest vanlig innen betongarbeid og tømrerarbeid. Her er 25 prosent av arbeidskraften innleid, hvorav 17 prosent (tømrerarbeid) og 20 prosent (betongarbeid) er innleid fra et bemanningsforetak. Innen disse faggruppene utgjør innleid arbeidskraft en betydelig andel av bemanningen på byggeplassene. Rørarbeid hadde 16 prosent innleide, hvorav sju prosent var fra bemanningsforetak.  For murerarbeid var andelen innleide 12 prosent. Også her var sju prosent leid inn fra et bemanningsforetak. Innleie er minst vanlig innen elektroarbeid og malerarbeid. I begge disse bransjene var fire prosent av arbeiderne innleid. Andelen innleide fra bemanningsforetak er tre prosent innen malerarbeid og én prosent innen elektroarbeid.

Det er flest innleide på byggeplasser med ti eller flere arbeidstakere. På 86 av de 135 byggeplassene var det ingen innleide. Dette betyr at andelen innleide i gjennomsnitt er 30 prosent på de byggeplassene der innleie brukes.

Innleie brukes både av bedrifter med tariffavtale og bedrifter uten tariffavtale. Bedrifter med tariffavtale med et LO-forbund står for om lag 55 prosent av innleien.

Undersøkelsen viser at innleie fra bemanningsforetak i all hovedsak skjer på en slik måte at arbeidsmiljøloven krever avtale med tillitsvalgte omkring innleien, det vil si at innleien ikke begrunnes ved fravær, uforutsette arbeidstopper eller at innleiebedriften ikke har egne ansatte på fagområdet. Slike avtaler mangler i mange tilfeller. Blant innleiebedrifter uten tariffavtale rapporteres det kun om ett tilfelle der det er inngått avtale med tillitsvalgte om innleie. Avtaler mangler ofte også når innleiebedriften har tariffavtale med et LO-forbund. Om lag 20–25 prosent av innleien fra bemanningsforetak – målt ved antall arbeidstakere – er dekket av avtale med tillitsvalgte om innleie. Dette tyder på at mye av innleien er ulovlig fordi kravet om skriftlig avtale ikke er oppfylt. Det er heller ikke vanlig at tillitsvalgte kontrollerer lønns- og arbeidsvilkårene til de innleide. Dette betyr at både ledelse og tillitsvalgte har en jobb å gjøre når det gjelder oppfølging av regelverket for innleie av arbeidskraft.

Kartleggingen viser at det knapt nok er lærlinger blant de innleide arbeidstakerne og at andelen fagarbeidere er lav blant de innleide sammenlignet med direkteansatte hos hovedentreprenører/underentreprenører. Omfattende bruk av innleie vil dermed være en utfordring for kompetansenivået i byggebransjen.

 

[1] Glass- og fasadearbeid, blikk og ventilasjon, gartner/anleggsgartner, stillas og renhold er rapportert, men ikke tatt med i rapporteringen.

  • Publisert: 11. september 2019
  • Ordrenr. 20717
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0515-2ISSN 2387-6859

Fafo-forskere