Skip to main content
  • Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen

Levekår på vandring

Velstand og marginalisering i Oslo

  • Fafo-rapport 2007:05
  • Fafo-rapport 2007:05

Tretten år etter «Oslo: Den delte byen?» har Fafo laget en ny levekårskartlegging i Oslo. Rapporten beskriver en by i forandring – velstanden øker, befolkningen vokser, andelen innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn er stigende, og omfattende flytteprosesser bidrar til å forme byens sosiale geografi. Tematisk spenner rapporten fra tradisjonelle levekårsindikatorer for arbeid, inntekt, helse, nærmiljø, sosialt nettverk og politisk deltakelse, til mer moderne levekårsbegreper som lykke og muligheter. Avslutningsvis drøftes funnenes implikasjoner for Oslo kommunes system for fordeling av budsjettmidler til bydelene. Treffer midlene de bydelene som har de største levekårsproblemene?

  • Publisert: 28. januar 2007
  • Ordrenr. 20005