Fafo-rapporter

Rapportsøk

Obligatorisk tjenestepensjon

Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 470

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Et sentralt debattema etter at Pensjonskommisjonen fremla sin innstilling i januar 2004, har vært hvordan man skal sikre at alle arbeidstakere blir dekket av en tjenestepensjonsordning. Arbeidstakerorganisasjonene fulgte opp ved å fremme krav om tariffesting av tjenestepensjoner ved oppgjøret i 2004, og partene fikk løfte fra Regjeringen om å lovbestemme en obligatorisk tjenestepensjonsordning. I Pensjonsmeldingen i desember 2004 presenterte Regjeringen tre alternative modeller for en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP), hvorav Stortinget ble bedt om å ta stilling til to. I rapporten drøftes disse modellene og to alternative modeller for OTP.
Sentrale problemstillinger i rapporten er:


• Hvilke erfaringer kan trekkes fra organisering av arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger i utvalgte europeiske land?
• Hva er mulige idealtypiske modeller for organisering av administrasjon, risikodekninger og kapitalforvaltning i en lovfestet og/eller avtalefestet ordning?
• Hvor god samlet pensjon vil ulike tjenestepensjonsordninger kunne gi den enkelte?
• Hvilke fordeler og ulemper kan sannsynliggjøres ved de ulike idealtypiske modellene for organisering, i lys av blant annet internasjonale erfaringer, effektivitetshensyn, partsinnflytelse over ordning, samt individuell innflytelse og sikkerhet?
• Hva er det sannsynlige omfanget av en OTP-ordning i det norske arbeidsmarkedet? Med omfang menes årlige premiebeløp og kapital under forvaltning.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 470