Fafo-rapporter

Rapportsøk

Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004

Fafo-rapport 509

Nettutgave | Vedlegg 2 og 3

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I rapporten gis en oversikt over tidligpensjoneringen blant 50–67-åringene innen KS’ tariffområde ved hjelp av registerdata fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for 2002–2004, Statens Pensjonskasse (SPK) for 2001–2003, og Vital og Storebrand for 2002.
• Vi beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidligpensjons-ordningene, uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen og delpensjon.

• Vi ser på forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner og fylkeskommuner forsikret i KLP, helseforetak og skoler, og etter alder, kjønn og yrke.

• Vi sammenligner tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner med ulike forsikringsleverandører, henholdsvis KLP, Vital og Storebrand.

• Vi analyserer i hvilken grad alder, kjønn, yrkeskategori, stillingsprosent og sektor påvirker henholdsvis bruken av AFP og uførepensjon.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 509