Fafo-rapporter

Rapportsøk

Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor

Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe

Fafo-rapport 192

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Tjenestepensjonsordninger utgjør en viktig del av inntektssikringen for mange av dagens pensjonister, og mye tyder på at tjenestepensjonenes betydning vil øke. De offentlige tjenestepensjonsordningene har i mange generasjoner satt standarder for pensjonsordninger i hele det norske arbeidsmarkedet. Disse ordningene er viktige, både fordi de er toneangivende og fordi de er omfattende.

I dagens velferdsdebatt er utformingen av tjenestepensjonsordningene et aktuelt tema. En grundig gjennomgang av de offentlige ansattes pensjonsforhold har betydelig relevans i denne sammenheng. Rapportens ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan de offentlige tjenestepensjonsordningene fungerer, og på denne måten gjøre det lettere å ta stilling til noen av de spørsmål som er sentrale i dagens pensjonsdebatt.

I rapporten ser vi nærmere på hva arbeidstakere generelt, og kvinnelige arbeidstakere generelt, mottar i pensjonsytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Vi avklarer også kostnadene ved disse pensjonordningene. Videre analyseres inntekts- og formuesforholdene til pensjonister med bakgrunn i offentlig sektor, og endelig ser vi på befolkningens kunnskaper om og holdninger til tjenestepensjonsordninger. Fafo har utført prosjektet på oppdrag fra LO Stat, Norsk Kommuneforbund og Norsk Lærerlag.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 192