Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund

Utbetaling av feriepenger

  • Fafo-rapport 2021:27
  • Fafo-rapport 2021:27
Ferieloven skiller mellom rett på ferie og rett til feriepenger, ettersom den enkelte får feriepenger, ikke lønn, i ferien. Retten til feriepenger avhenger av hva den enkelte gjorde det forrige kalenderåret. I forbindelse med covid-19-pandemien har det blitt stilt spørsmål ved hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i er i en usikker økonomisk situasjon. 

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan feriepengene som opptjenes håndteres og organiseres av norske virksomheter i privat sektor. Vi spør blant annet hvor vanlig det er at bedriftene får problemer med å utbetale dem slik det er regulert i ferieloven, både i en normalsituasjon og i krisetid som under covid-19-pandemien.

Hvordan avsettes feriepenger og når utbetales de?

I intervjuene med regnskapsførerne og i spørreundersøkelsen blant bedriftene kom det tydelig frem at feriepengen i all hovedsak blir ført som en ordinær fordring i balansen i regnskapet. Det er imidlertid noen som setter pengene på en sperret konto, men dette er ikke vanlig. Feriepengene blir så i hovedsak utbetalt på et fast tidspunkt, gjerne i juni.

Har bedriftene vært bekymret for utbetaling av ferie penger og har de fått det til?

I denne rapporten har vi sett at det var bekymring blant en del bedrifter for hvordan de skulle klare utbetaling av feriepenger sommeren 2020. Våre data tyder imidlertid på at denne bekymringen ikke materialiserte seg i et vesentlig antall bedrifter som ikke klarte å utbetale feriepengene slik de er pålagt. Ser vi bort fra pandemisituasjonen er det heller ikke indikasjoner på at det er utbredt at feriepenger ikke blir utbetalt, med mindre det er en konkurssituasjon.

I intervjuer med representantene for fagforbundene kom det fram at de har en del saker der feriepenger ikke blir utbetalt slik de skal. Når fagforbundene er involvert i slik saker vil de som regel begjære bedriften konkurs. I noen tilfeller vil det da løse seg, og bedriften vil klare utbetalingen. I andre tilfeller vil det bli en konkurs. I det siste tilfelle vil lønnsgarantifondet sørge for en hel eller delvis utbetaling. Dersom arbeidstakerne er uorganisert vil det nok være tyngre å sette i gang en prosess mot konkurs helt på egenhånd.

I intervjuene med regnskapsførerne var det heller ikke slik at disse rapporterte om store problemer med å utbetale feriepenger i 2020 eller i 2021. Det var noen regnskapsfører som førte regnskap for bedrifter som hadde hatt likviditetsproblemer, men disse utfordringene ble i all hovedsak løst, og feriepengene utbetalt.

Hvordan løses eventuelle problemer med å utbetale feriepenger?

I intervjuene blant regnskapsførere fortalte noen at problemer med å utbetale ferie penger kunne løses på litt ulike måter. I noen tilfeller ved at man skjøv deler eller hele feriepengeutbetalingen fra juni til juli. I en del tilfeller ble det løst ved at eierne skøt inn mer penger for på sikre likviditeten. I noen tilfeller kunne det også løse ved kreditt fra bedriftens bankforbindelse. I spørreundersøkelsen blant bedrifter i privat sektor svarte de bedriftene som hadde hatt bekymring for feriepengeutbetalingen i 2020 at det i hovedsak ble løst ved permitteringer, oppsigelser og annen nedbemanning.

Særlig i intervjuene med regnskapsførerne kom det frem at utbetaling av lønn og feriepenger var førsteprioritet for bedriftene. Dersom en bedrift hadde likviditetsproblemer var det andre forpliktelser som ble skjøvet på. Blant representantene for fagforbundene var det imidlertid også klart at saker det det hadde oppstått problemer med utbetaling av feriepenger ikke var et ukjent fenomen.

  • Publisert: 13. september 2021
  • Ordrenr. 20794

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet