Skip to main content
  • Espen Dahl m.fl.

Velferdssignaler

En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid

  • Fafo-rapport 174
  • Fafo-rapport 174

Regjeringen har invitert til en idédugnad for å sette velferdsstatens framtid under debatt. En rekke offentlige utvalg er bedt om å drøfte ulike sider ved vår velferdspolitikk. Utredningene representerer den største og mest systematiske gjennomtenkningen av dette emnet i etterkrigstida.

I denne rapporten gjennomgås disse utredningene: Hvilke problemer oppfattes som de mest sentrale, hvilke løsninger foreslås og hvilke ideologiske oppfatninger legges til grunn? Rapporten diskuterer de signaler som kommer til uttrykk, og hvorvidt de peker ut en ny kurs for velferdspolitikken.

Rapportens konklusjon er at de grunnleggende prinsippene vår velferdsstat hviler på ikke foreslås endret. Det er likevel klare trekk i retning av større vekt på behovsprøving framfor universalisme, økonomiske problemer heller enn sosiale, og en større interesse for å overføre oppgaver fra staten til kommunene og frivillige organisasjoner. Samlet kan dette føre til en langsiktig utvikling hvor den norske velferdsstatsmodellen omformes.

  • Publisert: 28. januar 1994
  • Ordrenr. 174