Skip to main content
  • Bjørne Grimsrud

Verdiskaping, sameksistens og miljø

En studie av samlokaliseringseffekter ved etablering av oljevirksomhet i Nord-Norge

  • Fafo-rapport 462
  • Fafo-rapport 462

Rapporten tar opp en bredere diskusjon om hvordan næringslivet i Nord-Norge vil kunne utvikle seg med eller uten etablering av oljenæringen.
Ulike effekter, deriblant direkte ringvirkninger for næringslivet av etablering av oljevirksomhet, har vært gjenstand for flere tidligere større utredninger. Denne rapporten tar for seg et viktig tilleggsaspekt til ringvirkninger, nemlig samlokaliseringseffekter.
Analysen tar utgangspunkt i modeller fra økonomisk geografi, der etablering eller opphør av en virksomhet gir positive eller negative effekter for tilgjengeligheten og kostnaden på innsatsfaktorer for andre bedrifter lokalisert i samme område. Basert på intervjuer og datamateriale fra ulike studier av nordnorsk næringsliv drøfter rapporten hvordan oljevirksomhet i Nord-Norge vil ha samlokaliseringeffekter på andre næringer.
Påvisning av samlokaliseringseffekter er et vesentlig funn for en region som trenger nye vekstimpulser, særlig fordi en ikke skal overvurdere direkte ringvirkninger av etablering av oljevirksomhet. Sjømat og reiseliv trekkes fram som nøkkelnæringer for vekst og samspill med oljenæringen i Nord-Norge. Basert på kunnskap om samlokaliseringseffekter er det mulig å sette søkelys på hvordan disse kan forsterkes gjennom ytterligere samhandling. Rapporten avslutter med noen konkrete forslag til dette.

  • Publisert: 9. mars 2004
  • Ordrenr. 462
Last ned publikasjonen