Skip to main content
  • Eifred Markussen

Fra første til andre

Om overgangen fra første til andre år for elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring

  • Fafo-notat 1995:14
  • Fafo-notat 1995:14

Dette notatet har to funksjoner: Det er både et underveisnotat innenfor prosjektet Kompetanse eller oppbevaring? Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med særskilt tilrettelagt opplæring, som FAFO gjennomfører innenfor Norges forskningsråds Program for Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling, og det inngår som en del av KUFs evaluering av Reform 94.

Innenfor prosjektet Kompetanse eller oppbevaring? vil Fafo gjennom en prosess som strekker seg over flere år bygge opp et omfattende datamateriale. Det vi ønsker å undersøke ved hjelp av dette materialet, er hvordan det går med elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring. Oppnår de en kompetanse som kan anvendes som grunnlag for videre studier eller inntreden på arbeidsmarkedet?

Det er lenge før de elevene vi følger er ferdige med sin videregående opplæring, slik at svarene på disse spørsmålene ligger noen år fram i tid. Men underveis i etableringen av datamaterialet er det mulig å se på steg i prosessen. På bakgrunn av data vi har samlet inn så langt, kan vi se på overgangen fra første til andre år innenfor videregående opplæring. I sin evaluering av Reform 94 hadde KUF interesse av å få belyst dette. Derfor har vi nå skrevet et notat som handler om overgangen fra første til andre år for elever som får særskilt tilrettelagt opplæring.

  • Publisert: 12. januar 1995
  • Ordrenr. 858