Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994

Et tabellnotat

  • Fafo-notat 1995:13
  • Fafo-notat 1995:13
Det kommer stadig henvendelser om organisasjonsgraden etter 1990. På tross av svakheter ved kriterier og datagrunnlag, har jeg av tilgjengelighetshensyn valgt å videreføre beregningene av organisasjonsgraden for perioden 1991–1994. Beregningene er gjengitt i fire tabeller, etter mønster fra Stokke (1992:205flg).
  • Tabell 1 gjengir totale medlemstall i hovedorganisasjonene og de frittstående forbundene (FS). Hovedorganisasjoner og -sammenslutninger før stiftelsen av YS og AF er tatt med i tallene for frittstående forbund.
  • Tabell 2 gjengir netto medlemstall i organisasjonene. Dette er det operasjonaliserte uttrykket for antall yrkesaktive medlemmer med lønnstakerstatus.
  • Tabell 3 gjengir antall yrkesaktive lønnstakere i arbeidsstyrken etter arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og nasjonalregnskapsstatistikken (NR). Da nasjonalregnskapsstatistikken gjennomgår 3–4 revisjoner før endelige tall foreligger, er tallene for de siste årene foreløpige. I tillegg gjengir tabellen den samlede organisasjonsgraden avhengig av kilden for arbeidsmarkedsstatistikk.
  • Tabell 4 gjengir hovedorganisasjonenes organisasjonsgrader avhengig av kilden for arbeidsmarkedsstatistikk.
Alle tabellene går tilbake til 1956, det første året da medlemstall for organisasjonene utenfor LO ble tatt med i Statistisk årbok. Frem til midten av 1970-tallene er det likevel et betydelig innslag av estimater i tabell 2, 3 og 4. Også dagens beregninger inneholder estimater, men disse bygger på et sikrere datagrunnlag enn beregningene for tidligere perioder.
  • Publisert: 11. januar 1995
  • Ordrenr. 857