Skip to main content
  • Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen

Hvordan fordele omsorg?

Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere

  • Fafo-rapport 2012:62
  • Fafo-rapport 2012:62

Denne rapporten ser på hvilke utfordringer kommunene har når de må prioritere ressurser mellom eldre og yngre brukere av pleie- og omsorgstjenester. Fra å være en eldreomsorgstjeneste for noen tiår siden, brukes i dag 40 prosent av ressursene til yngre brukere under 67 år. Mens yngreomsorgen har hatt en sterk vekst, er omsorgstilbudet til eldre over 80 år redusert. Flere informanter i denne studien mener at veksten i yngreomsorgen har gått ut over tjenestetilbudet til eldre. Eldre og yngre brukere har ifølge lover og forskrifter lik rett til tjenester, men vår studie avdekker et inntrykk av at noen grupper yngre prioriteres høyere enn eldre.

  • Publisert: 18. mars 2012
  • Ordrenr. 20289