Publikasjoner

Rapportsøk

Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk?

Halvor Fauske

Fafo-rapport 118

Nettutgave

Denne rapporten er utarbeidet som ledd i et halvt års forprosjekt - "Sterke yrkesroller og kommunal fornyelse", utfØrt på oppdrag fra Kommunenes
Sentralforbund (KS). Målsettingen med forprosjektet har vært å gi en oversikt over kunnskapsstatus og problemstillinger fra foreliggende forskning om profesjoner og yrkesgruppers rolle i utviklingsarbeid. - I hvilken grad er "bremsekloss-forklaringen" bekreftet i foreliggende forskning og i hvilken grad kan den oppfattes som en "syndebukk-forklaring" for andre underliggende hindre for kommunal fornyelse? Hvilken rolle spiller f.eks. den særegne ledelses- og styringsformen og samspillet mellom politisk demokrati og faglig administrasjon i kommunene, for den kommunale fornyelsesevnen?

Utgitt: 1991 Id-nr.: 118