Skip to main content
  • Espen Dahl

Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon

Doktorgradsavhandling

  • Fafo-rapport 170
  • Fafo-rapport 170

Formålet med denne avhandlinga er å beskrive og forklare sosial ulikheter i helse i den norske befolkninga. Avhandlinga viser at blant voksne norske menn har forskjellen i dødelighet mellom yrkesklassene økt i perioden 1960 - 1985.

Generelt er helseforskjellene mellom ulike yrkesklasser større enn tidligere antatt, spesielt blant kvinner. En viktig grunn er at mobiliteten i og ut av arbeidsmarkedet er helsebetinget, og dette har tidligere undersøkelser i liten grad tatt hensyn til. Framtidig forskning bør derfor utvikle metoder som fanger opp ulike former for helsebetinget mobilitet.

Et mål i norsk helsepolitikk er å jevne ut helseforskjellene mellom ulike sosiale grupper. Resultatene fra avhandlinga tyder på at det er langt fram, og at utviklingen på visse områder går i gal retning.

  • Publisert: 24. januar 1994
  • Ordrenr. 170
Last ned publikasjonen