Arrangementer
Når mamma eller pappa blir utvist
Fafofrokost med rapportlansering
Torsdag 1. september 2022, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Jeg melder meg på    Se sendingen på Fafo-tv

Astrid Bergmål

Statssekretær (Ap)

Kjersti Trøseid

Direktør for kontroll

Ketil Larsen

Direktør for fagavdelingen

Cecilia Dinardi

Advokat og partner

Kirsten Sandberg

Professor og instituttleder

Hanne Hamsund

Daglig leder
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo

Hva skjer med barn når en av deres foreldre skal utvises fra Norge? En ny evaluering fra Fafo viser at organiseringen av arbeidet med utvisningssaker skaper barrierer for at barn blir hørt. Hvordan kan vi sikre barnas rettigheter?

Utvisning er ett av statens virkemidler for å regulere og kontrollere utlendingers inn- og utreise og opphold i riket. Staten kan kun utvise noen når dette er en nødvendig og forholdsmessig reaksjon på brudd på utlendingsloven eller straffeloven.

Når barn er berørt i saken utløses deres rett til å uttale seg. Barn skal kunne gi uttrykk for sine synspunkter om spørsmål som angår dem. Utlendingsmyndighetene har plikt til å ta hensyn til hva som vil være til barnets beste når de vurderer om det er forholdsmessig å utvise noen.

Fafos nye rapport redegjør blant annet for de rettslige rammene for høring av barn i utvisningssaker. Forskerne finner i sin evaluering at barns rett til å uttale seg fritt i utvisningssaker ikke er tydelig nok uttrykt i lov, forskrift og retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet hører ikke barn direkte i utvisningssaker, og Utlendingsnemnda gjør dette kun unntaksvis. Det varierer også hvorvidt barn får uttrykke sine synspunkter skriftlig eller via andre representanter. I mange saker framkommer det ingen opplysninger om barnas egne synspunkter og perspektiver.

På dette seminaret redegjorde forskerne for hvilken praksis innvandringsmyndighetene har, samt presenterte sine anbefalinger. Deretter var det kommentarer og debatt. På hvilken måte blir deres rettigheter som barn og unge ivaretatt? Hvordan kan norske myndigheter best legge til rette for høring av barn i slike saker?

Velkommen ved Anna Hagen Tønder, forskningsleder, Fafo 

Oppdragets bakgrunn og formål ved Kjersti Trøseid, direktør for Kontroll, Utlendingsdirektoratet

Presentasjon av Fafo-rapporten ved Fafo-forsker Nerina Weiss og advokat Cecilia Dinardi. Presentasjonen (pdf)

Innlegg fra Astrid Bergmål, statssekretær (Ap), Justis- og beredskapsdepartementet

Panelsamtale med innledende kommentarer fra
  • Kjersti Trøseid, direktør for Kontroll, Utlendingsdirektoratet
  • Kjetil Larsen, direktør for fagavdelingen, Utlendingsnemnda
  • Kirsten Sandberg, professor og instituttleder ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Hanne Hamsund, daglig leder, For Fangers Pårørende

Spørsmål til forskere og til panel – fra salen og fra seere – sendes på sms til 469 10 718

Møteleder: Anna Hagen Tønder, Fafo

 

Ny publikasjon

Fafo-rapporten «Om høring av barn i utvisningssaker» er forfattet av advokat Cecilia Dinardi og Fafo-forskerne Ragna Lillevik og Nerina Weiss.

Last ned gratis nettversjon av rapporten

Prosjektet har vært utført på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).