Skip to main content

Bedre håndheving gjennom nordisk-baltisk samarbeid

To english version

To english version

Dette prosjektet skal identifisere beste praksis og bidra i arbeidet med å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere. Målet er også å bidra med kunnskap til arbeidet i European Labour Authority (ELA). Fafo vil samarbeide med arbeidstilsynene i Norge, Danmark, Island, Latvia, Estland, Litauen og Finland. Partene i arbeidslivet vil også bli involvert i forbindelse med prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer og workshops og resultatene skal formidles på seminarer.

Håndhevingsdirektivet (2014/67) har som mål å sikre at regler om utstasjonering er ensartet i alle land, og at det finnes verktøy for å fremme dette formålet. Oppgavene og myndighetene for kontroll og håndhevelse varierer fra land til land, og det gjør også fagforeningenes rolle på dette området.

Målet med dette prosjektet er å fremme samarbeid på tvers av landegrensene mellom myndigheter, inkludert bruk av IMI (Internal Market Information System). Prosjektet ønsker å dele erfaringer og beste praksis, ikke bare innenfor de deltakende landene, men også med andre medlemsstater, partene i arbeidslivet og ELA (European labour authority).

Mål

 • Kartlegge håndhevingsmetoder innen bygg og anlegg, og spesielt de mest eksponerte/dominerende områdene innen industrien.
 • Utforske nye, innovative strategier og verktøy, og teste ut nye metoder for  nasjonal inspeksjon og måter å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av utsendingsregler.
 • Utforske betingelsene og hindringene for nasjonalt og transnasjonalt samarbeid når det gjelder håndheving.
 • Undersøke betingelsene for transnasjonalt samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet på ulike nivåer i de deltakende landene.
 • Forbedre håndhevingspraksis knyttet til utstasjonering av arbeidstakere fra tredjeland via andre medlemsland til Estland, Latvia og Litauen.

I prosjektet undersøker vi:

 • Faktorer som fremmer eller hemmer felles forståelse og mål på tvers av grenser og mellom myndigheter og partene i arbeidslivet.
 • Faktorer som fremmer eller hemmer vellykkede inspeksjoner og annnen praksis som bidrar til håndheving av regler for utsendt arbeid, både nasjonalt og transnasjonalt.
 • Faktorer som kan overføres på tvers av nasjonale grenser.
 • Faktorer som fremmer eller hemmer langsiktig samarbeid på tvers av grenser.

Kontakter og informasjon på tvers av grenser er spesielt viktige mellom land som hovedsakelig sender og land som hovedsakelig mottar utsendte arbeidere. Bruken av IMI er avgjørende i denne sammenhengen. Vårt mål er å bidra til forbedring av eksisterende utveksling mellom arbeidstilsynene, inkludert deres bruk av IMI, men vi ønsker også å utforske måter å forbedre informasjonsutveksling og arbeidsdeling mellom tilsynene og de partene i arbeidslivet i hvert land.

Ved å legge "stein på stein" og legge til rette for erfaringsutveksling og politisk læring, kan indikatorene og erfaringene fra dette prosjektet videreutvikles og danne grunnlag og inspirasjon for framtidige samarbeidsinitiativer i andre land/regioner i EU.

Metode

 • Organisere workshops slik at deltakerne får en arena for kontinuerlig erfaringsutveksling og samarbeid.
 • Gjennom dokumentstudier, litteraturgjennomgang og kvalitative intervjuer, kartlegge eksisterende håndheving, kompetansen til nasjonale arbeidstilsyn, strategier og verktøy som brukes i nasjonale inspeksjoner av utstasjonerte arbeidere, samt transnasjonalt samarbeid, inkludert IMI, for å analysere positive og negative erfaringer med ulike tilnærminger. Gjennom diskusjoner av disse funnene i en workshop for alle deltakere, er målet å utvikle bedre kunnskap om ulike tilnærminger og bidra til gjensidig læring.
 • Gjennom handlingsorienterte metoder vil vi teste god inspeksjonspraksis  knyttet til utstasjonerte, blant annet ved å teste ut nye spørsmål og tilnærminger i nasjonale inspeksjoner og håndhevingsstrategier.
 • Ved å evaluere testperioden, ved hjelp av kvalitative intervjuer og undersøkelser blant inspektører i partnerlandene, vil vi samle erfaringer med den justerte tilnærmingen og presentere anbefalinger.
 • Gjennom spredning av prosjektresultatene har vi som mål å formidle funnene fra prosjektet til arbeidstilsynene, ELA, partene i arbeidslivet og andre interessenter i EU.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  februar 2023
 • Avsluttes:
  juli 2024

Oppdragsgiver

 • European Social Fund+ (ESF)

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Thursday, 6 Jun 2024

  How to improve cross-border inspections of posted work

  Fafo-webinar
 • Thursday, 11 April 2024

  Third country posted workers flying under the radar

  Fafo-webinar