Fullførte prosjekter

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Formålet med prosjektet er å utarbeide et forslag til et indikatorsett for å kartlegge diskriminerings- og likestillingssituasjonen for innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter.

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det å sikre lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet for alle grupper, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne, er derfor en prioritert oppgave for myndighetene. Et nødvendig verktøy for å identifisere eventuell forskjellsbehandling og diskriminering, er regelmessig statistikk over utviklingen innenfor ulike samfunnsområder.

I prosjektet skal det redegjøres for hvordan situasjonen når det gjelder diskriminering og likestilling best kan dokumenteres og belyses. Videre skal det utarbeides begrunnede forslag til meningsfulle indikatorer som kan følges over tid.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:26
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Forskningstema

Arbeidslivsintegrering

Prosjektperiode

juni 2016
desember 2016