Spør forskerne?

Vi ønsker gjennom prosjektet å invitere til en mer aktiv dialog med arbeidslivet og dets aktører, særlig ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå. I dag er det som regel vi fors-kere, sammen med sentrale aktører i SSP og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjone-ne som definerer hva som er aktuelle seniorpolitiske spørsmålene det er verdt å bry seg om, forske på og kjempe for. Som regel peker vi på relevante problemstillinger, men det er ikke alltid vi vet hvor skoen trykker ”der ute”.
Vår idé er å invitere virksomhetene til å komme med spørsmål, ideer og innspill di-rekte til forskerne. Gjennom en ”Spør forskerne” blogg vil arbeidslivet få forskerne i tale i et mer direkte og uformelt format enn forskningsformidling vanligvis skjer. Gjen-nom korte artikler på denne bloggen vil vi presenterer seks brede temaer, og inviterer personalledere, tillitsvalgte og enkeltvirksomheter til å komme med spørsmål, innspill og idéer – eventuelt problemer/dilemmaer de strir med, knyttet til disse områdene. Vi gjennomgår og oppsummerer så disse, og besvarer eventuelle spørsmål og kommentarer løpende.


Fafo-utgivelser

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer / Read more


T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Last ned/Download


Last ned/Download


Publisering

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Last ned/Download


Last ned/Download


T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer / Read more

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

januar 2012
mars 2013