Fullførte prosjekter

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

Målet med prosjektet er å undersøke om virksomheters tiltak for å holde på personer med redusert helse og arbeidsevne har effekt på ansattes sykefravær og uførepensjonering. Vi ønsker å undersøke om tiltakene har effekt på sykefraværsvarigheten og uttaket av gradert sykemelding, i tillegg til eventuell effekt på sannsynligheten for legemeldt sykefravær et gitt år, og sannsynligheten for å bli 100 prosent varig ufør. Videre ser vi om ulike tiltak har ulik effekt, og om tiltaksspekter også har betydning, samt om tiltakseffektene er betinget av bransje/sektor og type arbeidskraft (arbeid/yrke, utdanningsnivå, kjønn og alder).

Det gjøres ved å utføre et utvalg separate analyser. Analysene gjøres for alle ansatte, og ikke kun de eldste (50+).

Det benyttes difference-in-differences og fasteffektanalyser for å belyse problemstillingene. Analysene gjøres med utgangspunkt i surveydata om tiltak og andre kjennetegn fra 800 virksomheter fra 2010, koblet med et omfattende registermateriale om alle ansatte i disse virksomhetene (N=305 362) for perioden 2000-2011.

Prosjektet vil kunne bidra til mer kunnskap om årsakssammenhengene mellom tiltak på arbeidsplassen, og fravær og frafall i arbeidslivet. Prosjektet vil dermed gi nyttig informasjon om virksomhetenes IA-arbeid, og om effektene av virksomhetenes særskilte tiltak og ordninger rettet mot personer med helseproblemer og redusert arbeidsevne.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:12
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

FARVE

Prosjektperiode

juni 2014
februar 2020