Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Gratispassasjerer til besvær?
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden

Trond Flaarønning

Masteroppgave i Statsvitenskap

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Denne masteroppgaven analyserer hvordan innføringen av allmengjorte tariffavtaler i 2004 har påvirket fagforeningsgraden i Norge. Ved bruk av synthetic control-metoden, blir effekten av allmenngjøring på fagforeningsgraden beregnet ved å estimere hvordan fagforeningsgraden i Norge ville ha utviklet seg, hvis allmenngjøring av tariffavtaler aldri hadde blitt innført. Den empiriske analysen gir en upresist estimert nulleffekt. Resultatene tyder på at allmenngjøring av tariffavtaler har hatt en positiv effekt på fagforeningsgraden, men den er ikke signifikante. Det er likevel ingenting i resultatene som tyder på at allmenngjøring av tariffavtaler har hatt en negativ effekt på fagforeningsgraden.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 961