Skip to main content
  • Masteroppgave i økonomi og administrasjon
  • Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor

En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

  • Masteroppgave i økonomi og administrasjon
 

Denne masteroppgaven studerer lønnsutvikling og lønnsspredning blant norske siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor i perioden 2004-2012. Grunnlaget for analysen er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. I oppgaven identifiseres viktige faktorer som har innvirkning på reallønnsnivået i de to gruppene, og deres forklaringskraft blir sammenlignet. Dernest undersøkes ulike mål på lønnsspredning blant siviløkonomer og sivilingeniører, og hvordan disse varierer mellom yrkesgruppene og over det aktuelle tidsrommet.

  • Publisert: 19. april 2018
  • Ordrenr. 958
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0444-5

Fafo-forskere