Skip to main content
  • Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren

Privat tjenesteytende sektor i tall

  • Fafo-notat 2018:15
  • Fafo-notat 2018:15

Andelen organiserte arbeidstakere er lavere i privat tjenesteytende sektor enn i arbeidslivet som helhet. Rekrutteringspotensialet for fagbevegelsen er stort, i form av et høyt antall uorganiserte arbeidstakere, samtidig som sysselsettings- og bedriftsstruktur skaper særlige utfordringer.

Dette notatet tar for seg organisasjonsgrader og kjennetegn ved arbeidstakerne i privat tjenesteytende sektor. Notatet er utarbeidet som en del av et prosjekt om LO-forbundenes innsats for å styrke organisering og rekruttering i sentrale bransjer innenfor privat tjenesteyting, nærmere bestemt overnatting og servering, varehandel, transport, vakt og renhold. I dette notatet beskrives de utvalgte bransjene og privat tjenesteytende sektor som helhet med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk. Øvrige resultater fra prosjektet er presentert i Fafo-rapport 2018:24, Organisering i servicesektoren: En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen. Prosjektet er utført på oppdrag fra Landsorganisasjonen i Norge (LO).

  • Publisert: 10. desember 2018
  • Ordrenr. 10280