Fafo-notater

Rapportsøk

Fra avtale til endring?
En evaluering av hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling i arbeidslivet

Barbro Svensson

Fafo-notat 2001:12

Nettutgave

Ved hovedavtaleforhandlingene i 1981 inngikk LO og daværende N.A.F. en rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet (Tilleggsavtale VI). Ved revisjonen i 1985 ble formuleringer om bedriftstilpassede likestillingsavtaler tatt inn. Avtaleteksten har siden vært uforandret, men i forhandlingene om ny hovedavtale høsten 1997 ble det tatt inn en protokolltilførsel der partene sier at de ikke finner grunn til å endre avtalens ordlyd ved denne revisjonen, men man understreker behovet for forpliktende og målrettet aktivitet, og man forplikter seg til å øke aktiviteten på «dette viktige området» i perioden. Videre ble man enige om at denne avtalen skulle evalueres. Fafo har på oppdrag fra LO og NHO gjennomført en slik evaluering.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 668