Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen

Læring som tillitsvalgt

  • Fafo-notat 2019:26
  • Fafo-notat 2019:26

En tillitsvalgt skal mestre mange oppgaver, og kompetanse er viktig for å fylle tillitsvalgtrollen. I dette notatet undersøker vi hvordan tillitsvalgte har ervervet seg slik kompetanse. Det handler om organisert opplæring, som deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, men også om uformell læring som skjer gjennom det daglige arbeidet. Gjennom kvalitative intervjuer med tillitsvalgte på ulike nivåer og på tvers av sektorer og bransjer finner vi at de tillitsvalgte vurderer begge typer læring som viktig. De anser likevel det praktiske tillitsvalgtarbeidet som særlig verdifullt. I dette inngår det konkrete arbeidet med saker fra medlemmene, samt praksisfellesskapet mellom tillitsvalgte på virksomhetsnivå, i forening og forbund.

  • Publisert: 9. mars 2020
  • Ordrenr. 10316