Skip to main content
  • Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon

En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

  • Fafo-rapport 465
  • Fafo-rapport 465

Dette heftet er en kortversjon av rapporten fra Fafos kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse (Fafo-rapport 448). I tillegg til å redegjøre for og drøfte de mest sentrale funnene fra denne kartleggingen, presenterer vi også en del konkrete eksempler fra kommunene i Prosjekt bostedsløse.

Rapporten tar blant annet opp følgende aktuelle tema knyttet til kommunenes arbeid med bostedsløshet: Kjennetegn ved tjenestetilbudet og organiseringen av dette, strategier for å sikre en stabil bosituasjon, forholdet mellom kommunene og frivillige organisasjoner, samt ulike boligtyper.

  • Publisert: 11. mars 2004
  • Ordrenr. 465
Last ned publikasjonen