Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fra behov til budsjett
En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene

Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen

Fafo-rapport 210

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Oslo kommune er delt i 25 bydeler. Bydelene har fått ansvaret for å frambringe hovedtyngden av de sosiale tjenestene kommunen tilbyr. Men innbyggernes behov varierer sterkt mellom de ulike områdene: Bydelene har fått ansvaret for å utvikle et tjenestetilbud som møter de lokale behovene på en effektiv måte, ut fra budsjetter som stilles til rådighet av kommunen sentralt.

For å fordele ressursene mellom bydelene har Oslo kommune utviklet et kriteriebasert budsjetteringssystem. Prinsippet er at opplysninger om befolkningens levekår i de enkelte bydelene oversettes til fordelingsnøkler (kriterier). Budsjetteringsystemet er nytt, enestående og ambisiøst. Men hva er en rettferdig budsjettfordeling? Og hva er egentlig behov? Treffer systemet de lokale behovene? Fordeler kommunen sine samlede ressurser effektivt?

Rapporten presenterer en omfattende etterprøving av kriteriesystemets målsettinger og treffsikkerhet. Store mengder av data om levekår i de enkelte bydelene presenteres og benyttes til å analysere behovomfangene til ulike befolkningsgrupper i bydelene. Den geografiske fordelingen av behov er deretter sammenliknet med kriteriesystemets fordeling av ressurser mellom bydelene.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 210

Andre utgivelser

Fafo-rapport 161
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt